Transportation Guide Book for Gwang-ju

정설휘

2020.10.15

68

SK 대학생 자원봉사단 SUNNY'Way, Foreign'팀은 광주 광역시에 거주하는 외국인들이 교통체제를 활용하는데 느끼는 불편함을 최소화 하기위해 광주 대중교통 가이드북을 제작하였습니다.


1. 광주 광역시 대중교통 가이드북

- 한국어, 영어, 중국어, 베트남어

- 첨부파일 확인


2. 교통안내 가이드 영상

https://www.youtube.com/channel/UCnrT-W4Cam7NL6iTvjQZMIA


3. 설문조사

- 영어 https://forms.gle/RW5QjKtjgEHRwdx66

- 한국어 https://forms.gle/6hxfNzB6YnUceMMF6

TEAM 'Way, Foreign' affilated with SK SUNNY University volunteers has made a transportation guide book for Gwang-ju, to minimize inconveniences experiences when using transportation in Gwang-ju.


1. Transportation Guide Book for Gwang-ju

- Korean, English, Chinese, Vietnamese

- Check attachment below


2. Guide Video

-https://www.youtube.com/channel/UCnrT-W4Cam7NL6iTvjQZMIA


3. Survey

- English https://forms.gle/RW5QjKtjgEHRwdx66

- Korean https://forms.gle/6hxfNzB6YnUceMMF6

SK大学生志愿服务团SUNNY的"Way, Foreign"团队为了减少居住在光州广域市的外国人利用交通体制所感受到的不便感,制作了光州大众交通指南。


1. 光州广域市大众交通指南
- 韩文、英文、中文、越南文
- 请确认附件


2. 交通指南视频

-https://www.youtube.com/channel/UCnrT-W4Cam7NL6iTvjQZMIA


3.事后问卷调查谷歌格式(Google Form)
- 英问 https://forms.gle/RW5QjKtjgEHRwdx66
- 韩问 https://forms.gle/6hxfNzB6YnUceMMF6

Nhóm tình nguyện của sinh viên Đại học SK SUNNY “Way, Foreign” đã biên soạn một cuốn sách hướng dẫn về giao thông công cộng tại Gwangju để giảm thiểu sự bất tiện mà người nước ngoài đang cư trú tại Thành phố Gwangju cảm thấy khi sử dụng hệ thống giao thông.


1. Sách hướng dẫn về giao thông công cộng tại Gwangju
- Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt
- Tham khảo tài liệu đính kèm


2.Video hướng dẫn tham gia giao thông
https://www.youtube.com/channel/UCnrT-W4Cam7NL6iTvjQZMIA


3. Khảo sát ý kiến
- Tiếng Anh https://forms.gle/RW5QjKtjgEHRwdx66
- Tiếng Hàn https://forms.gle/6hxfNzB6YnUceMMF6