[Covid-19] 코로나 백신 접종 일정 변경 및 예약방법 공지

국제협력팀

2021.07.26

265

 1. 접종개요

- 접종대상 : 본교 코로나백신 자율접종 신청자

- 접종백신 : 화이자 백신

- 접종기관 : 예방접종센터

2. 접종일정

- 사전예약기한 : 개별적으로 안내문자 발송 예정

- 접종기간 : (당초)82~ -> (변경)8월 말 또는 9월 초 예정

3. 접종방법 : 사전예약 후 예방접종센터를 방문하여 접종진행

- 시스템을 통해 접종센터(전국) 선택 가능

4. 예약방법 : 온라인 사전예약시스템 또는 광주시 콜센터를 통해 신청

- (온라인) 코로나19 예방접종 사전예약시스템 누리집(https://ncvr.kdca.go.kr/)

본인 또는 가족 등 누구나 대리예약 가능

- (콜센터) 광주시 콜센터 전화번호 안내

구분

연락처

운영시간

비고

광주

자치구 콜센터

동구

608-3323, 3324

09:00~18:00

 

서구

350-4812

09:00~18:00

 

남구

607-4336, 4337

09:00~18:00

 

북구

410-8116

09:00~18:00

 

광산구

616-5400

09:00~18:00

 


 

1. Details of the vaccination

- Vaccination applicant: Registered applicants for Covid-19 vaccination in University.

- Name of the vaccine: Pfizer vaccine

- Vaccination institution: Vaccine Center

2. Vaccination schedule

- Pre-reservation period: Pre-booking deadline: planned to send a message individually

- Vaccination period : (Initially) August 2nd -> (Changed) Scheduled at the end of August or early September

3. Vaccination method: Make a reservation in advance and visit the vaccination center to get the vaccine.

- Vaccination center (nationwide) can be selected through the reservation system

4. Reservation method: Apply in advance through the online reservation system or you can give a call to the Gwangju city call center for the advance reservation.

- (Online) Corona-19 vaccination advance reservation system website (https://ncvr.kdca.go.kr/)

Self-reservation or anyone from a family member can apply for the reservation.

- (Call Center) Gwangju city call center phone number according to the division of city.

Divisio n of Gwangju-city

Phone Number

Working Hour

Remarks

Gwangju city call-center

Dong-gu

608-3323, 3324

09:00~18:00

 

 

So-gu

350-4812

09:00~18:00

 

 

Nam-gu

607-4336, 4337

09:00~18:00

 

 

Buk-gu

410-8116

09:00~18:00

 

 

Gwangsan-gu

616-5400

09:00~18:00

 

 

 


 

1. 接种概要

- 接种对象: 本校新冠病毒疫苗自主接种申请者

- 接种疫苗: 辉瑞疫苗

- 接种机构: 预防接种中心

2. 接种日程

- 事前预约期限:将个别发送通知短信

- 接种时间:当初82~ ->变更8月末或9月初预定

3. 接种方法: 在系统上进行事前预约后访问预防接种中心进行接种

- 通过系统选择接种中心

 

4. 预约方法: 网上预约系统或者拨打光州市克服中心进行预约

- (在线) 新型冠状病毒预防接种事前预约系统https://ncvr.kdca.go.kr/

本人或家人等任何人都可代理预约

- (客服中心) 光州市克服中心联系电话

联系方式

联系方式

营业时间

备注

光州市客服中心

东区

东区

09:00~18:00

 

西区

350-4812

09:00~18:00

 

南区

607-4336, 4337

09:00~18:00

 

北区

410-8116

09:00~18:00

 

光山区

616-5400

09:00~18:00

 

  

Вакцин хамрагдах тухай

1. Вакцин хийлгэх мэдээлэл

- Хамрах хүрээ: Вакцин хийлгэх бүртгэлд хамрагдсан оюутан

- Вакцины төрөл : Файзер

2. Вакцин хийлгэх хувир

- Урьдчилсан захиалга хийх : бүртгэлд хамрагдсан оюутны хувийн гар утсанд урьдчилсан захиалга хийх мэдээлэл илгээнэ

- Вакцин хийлгэх:(өмнө) : 8сарын 2ноос хойш -> (өөрчлөгдсөн) 8сарын сүүл, 9сарын эхэн

3. Вакцинд хамрагдах арга: Урьдчилсан захиалга хийсний дараа Вакцинжуулах төв дээр очиж вакцинд хамрагдана.

- Бүртгэлийн системээр дамжуулан Гуанжү хот дахь вакцинжуулах төвийг сонгох боломжтой.

4. Урьдчилсан захиалга хийх арга : Цахимаар эсвэл Утсаар захиалга хийх

- (Цахимаар захиалга хийх ) Корона19 вакцин хийлгэх үндсэн цахим хуудас (https://ncvr.kdca.go.kr/)

- (Утсаар захиалга хийх)

Ангилал

Дугаар

Ажлиллах цаг

Бусад

Гуанжү хотын лавлах

Дунгү

608-3323, 3324

09:00~18:00

Согү

350-4812

09:00~18:00

Намгү

607-4336, 4337

09:00~18:00

Буггү

410-8116

09:00~18:00

Гуансангү

616-5400

09:00~18:00


 

  

1. Tóm tắt tiêm chủng

- Đối tượng tiêm chủng: Người đăng ký tiêm chủng vắc xin corona tự do tại trường.

- Vắc xin tiêm chủng: vắc xin 화이자

- Nơi tiêm chủng: Trung tâm tiêm chủng dự phòng

2. 접종일정 Ngày tiêm chủng

- Thời hạn đặt lịchđăng ký: Dự tính sẽ gửi tin nhắn thông báo cho từng cá nhân

- Thời gian tiêm chủng : (Đầu tháng 8) Từ ngày 02 tháng 08 đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 (dự tính)

3. Phương thức tiêm chủng: Sau khi đặt lịch đăng ký sẽ đến trung tâm tiêm chủng dự phòng để tiêm chủng

- Thông qua hệ thống có thể lựa chọn trung tâm tiêm chủng (toàn quốc)

4. Phương pháp đặt lịch: Đăng ký thông qua hệ thống online và trung tâm call center Gwangju

- (Online) Hệ thống đăng ký đặt lịch tiêm chủng dự phòng corona19 (https://ncvr.kdca.go.kr/)

Có thể tự đăng ký hoặc nhờ người thân hoặc bất kỳ ai đăng ký hộ

- (Call center) số điện thoại Gwangju call center

Bộ phận

Số điện thoại

Thời gian làm việc

Ghi chú

Call center khu vực tự quản Gwangju

Donggu

608-3323, 3324

09:00~18:00

 

Seogu

350-4812

09:00~18:00

 

Namgu

607-4336, 4337

09:00~18:00

 

Bukgu

410-8116

09:00~18:00

 

Gwangsangu

616-5400

09:00~18:00

 


 

There is no file attached.