[Covid-19] 해외 예방접종완료자 확인서 발급 안내 / INFORMATION ON ISSUING A CERTIFICATE OF CONFIRMATION FOR THOSE WHO HAVE BEEN VACCINATED OVERSEAS.

국제협력팀

2021.10.12

92

해외 예방접종완료자 확인서 발급 안내       

질병관리청에서는 해외예방접종 완료자에 대해 국내 접종자와 동일한 방역원칙을 적용

하기 위해 아래와 같이 “해외 예방접종완료자 확인서 발급 계획”을 안내드리니 참고하

시기 바랍니다.

- 해외 예방접종완료자 확인서 발급 계획 -

가. 발급대상: 해외 예방접종완료 사유 격리면제서 소지자

나. 인정 백신의 종류: WHO 긴급승인백신

* 아스트라제네카, 화이자, 모더나, 얀센, 시노팜, 시노백

다. 발급개시: 2021.10.7.(목)부터                                                                             

붙임 국가별 코로나19 예방접종증명서 견본 1부


INFORMATION ON ISSUING A CERTIFICATE OF CONFIRMATION FOR THOSE WHO HAVE BEEN VACCINATED OVERSEAS.

The KOREA CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY (질병관리청) applies the same quarantine principles as domestic vaccinations to those who have completed overseas vaccinations.

To do so, we inform you of the plan to issue a certificate of overseas vaccination completion as follows, so please refer to it.

Plans to issue a certificate for those who completed vaccination abroad.

A. Subject to issuance: A person who holds a quarantine exemption for reasons for completion of overseas vaccination.
B. Types of recognized vaccines: WHO Emergency Approval Vaccine
* AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac
C. Issuance commencement: From October 7, 2021 (Thursday)

A sample of the COVID-19 vaccination certificate by country of attachment.

 

于海外防接完成者确认书发行的通知

疾病管理厅为了促海外防接完成者与韩国内者适用同一防疫原,望大家考以下“海外防接完成者确认书发计划”的相关内.

-海外防接完成者确认书发计划

-:‘海外防接完成事由隔离免除’所持者

-认证疫苗种类:世界组织(WHO)急承疫苗

*阿斯利康,,莫德,,国药,

-始:2021.10.07(周四)

提交文件:各家新冠防接种证书复印件1

 

Гадаадад вакцинжуулалтанд хамрагдсан хүмүүст гэрчилгээ олгох тухай

БНСУ-ын өвчний хяналт сэргийлэх төвөөс гадаад улсад вакцин хийлгэсэн хүмүүст БНСУ-д вакцинд хамрагдсан хүмүүстэй ижил хорио цээрийн зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах "Гадаад улсад вакцинжуулалтад хамрагдсан талаар баталгаа гаргах төлөвлөгөө"-г танилцуулж байна.  

- Гадаадад вакцин хийлгэсэн тухай гэрчилгээ олгох төлөвлөгөө -

1. Хамрагдах хүрээ: Гадаад улсад вакцинд хамрагдсан шалтгаанаар тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх зөвшөөрөл авсан хүн

2. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн вакцины төрөл: ДЭМБ-c яаралтай зөвшөөрөгдсөн вакцин

* AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinobac

3. Хэрэгжиж эхлэх хугацаа: 2021.10.7 -аас хойш

 

Хавсралт: Улс бүрийн COVID-19 вакцинжуулалтын гэрчилгээ

 

 

Thông báo v vic cp xác nhn đã tiêm vc xin nước ngoài

Trung tâm Kim soát và Phòng nga Dch bnh Hàn Quc cung cp “kế hoch cp giy xác nhn đã tiêm vc xin nước ngoài” sau đây đ áp dng các nguyên tc kim dch cho nhng người đã được tiêm vc xin nước ngoài ging như nhng người đã tiêm chng ti Hàn Quc

 

 Vui lòng tham kho “phương án cp giy chng nhn hoàn thành tiêm chng nước ngoài” như sau.

- Kế hoch cp giy chng nhn hoàn thành tiêm chng nước ngoài -

 A-Đối tượng cp: Người được min cách ly do đã hoàn thành tiêm chng nước ngoài

 B-Các loi vc xin được công nhn: Vc xin được chp thun khn cp ca WHO

 * AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinobac

 C-Ngày cp : T 2021.10.7. (Th 5)

 

 Đính kèm 1 bn sao giy chng nhn tiêm chng COVID-19 ca mi quc gia